nl NL en EN fr FR de DE it IT
 • ARBIN AIRHOOD Leaflet Banner

Milieu

Afvalverwerking

Afvalverwerking

Beroepsrisico's
In afvalverwerking is adembescherming tegen blootstelling aan stof en micro-organismen nodig. Bij kortdurende blootstellingen (minder dan 30 minuten) is een FFP2 of een FFP3 (wegwerpmasker) in veel gevallen voldoende. Bij blootstellingen langer dan 1 uur wordt vaak een THP3 (aangedreven veiligheidshelm)  of TMP3 (aangedreven gelaatsmasker) voorgeschreven. De aanduiding S geeft geschiktheid voor 'solids' - droge stof - aan, terwijl de aanduiding L voor 'liquid' aangeeft dat de mondmasker geschikt is voor vloeistofdruppeltjes zoals aersolen en legionella.

Het is altijd noodzakelijk om na te gaan wat in het bedrijf of voor een bepaalde handeling specifiek van toepassing is. Bij een mogelijke overschrijding van de blootstellingsnorm (in een bepaalde situatie of bij een bepaalde handeling) wordt adembescherming voorgeschreven. Als adembescherming in het bedrijf tijdens een bepaalde handeling verplicht is, dan is het noodzakelijk om voldoende kennis over het gebruik en het onderhoud van adembescherming paraat te hebben. Het beschikbaar stellen van adembescherming bij een handeling is niet verplicht als de blootstelling aan een stof lager is dan de norm. (bron: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl)


Bodemsaneerder

Bodemsaneerder

Beroepsrisico's
In vervuilde grond, water en baggerspecie kunnen een breed scala verborgen toxische en gevaarlijke chemische stoffen als verontreinigingen voorkomen. Van invloed zijn onder andere de (omvang en ligging van de) locatie, grondsoort, grondsamenstelling, bodemgesteldheid, diepte, aard, aggregatietoestand en concentratie van de aangetroffen verontreinigingen. De schadelijke stoffen zijn ingedeeld in groepen (zware / toxische metalen, anorganische en aromatische stoffen, PAK’s, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, enzovoort).

Bij het werken met sterk verontreinigde grond, water en baggerspecie is er sprake van een gezondheidsrisico. De gevaarlijke stoffen kunnen in het lichaam worden opgenomen via inademen, via de huid en via inslikken. Deze risico’s kunnen echter goed worden beperkt door het in acht nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen en de vereiste hygiëne.  (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Beroepsrisico's
Roet is één van de meest schadelijke componenten van fijn stof (PM2,5). Roet is een hele kleine fractie (grootte orde van 0,1 tot 0,3 µm) waardoor de deeltjes tot diep in de longen kunnen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De gezondheidsrisico’s van roet zijn afhankelijk van de concentratie van roet en de andere stoffen die aan roet vasthechten zoals metalen, PAK’s en dioxines. Op basis van de huidige inzichten gaat men ervan uit dat er geen veilige drempelwaarde is waaronder de blootstelling zonder effect is.

De lange termijn effecten variëren van chronische luchtwegaandoeningen (chronische bronchitis, chronische hoest, astmatische klachten) tot een verhoogd kankerrisico en vervroegde sterfte. Op korte termijn kan roet irritatie van de ademhalingswegen (ontstekingsreactie, afname longfunctie, hoesten, ...) en de ogen veroorzaken. Ook hart- en vaatziekten zoals bloeddrukverhoging, hartritmestoornissen en hartinfarcten worden in verband gebracht met verhoogde kortdurende blootstelling aan roet. (bron: www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/roet-671.html)


Industriele reiniging

Industriele reiniging

Beroepsrisico's
Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan allerlei stoffen. Chemische stoffen en biologische agentia met bepaalde fysische en chemische eigenschappen kunnen bij blootstelling een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren. Dit kunnen ook mengsels of oplossingen zijn. In de sector Orsima worden chemische stoffen en biologisch agentia die verwijderd moeten worden aangeduid met ‘vuil’. Vuil is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten ongewenste restanten van chemische en/of biologische (productie)processen of opgeslagen stoffen die bij blootstelling de gezondheid kunnen bedreigen en soms ook een risico vormen voor de veiligheid. (bron: Orsima arbocatalogus)

Modellen KITE

  Maatregelen

  De markt biedt diverse soorten ademhalingsbeschermingmiddelen, zoals wegwerpstofmasker ( mondkapje), maar de bescherming hiervan is beperkt en het draagcomfort is niet ideaal o.a. vanwege de opgebouwde warmte, condens op een eventueel gedragen bril en het benauwde gevoel. Bovendien zijn deze maskers niet bruikbaar bij baarddragers.

  Daarnaast bestaan er ook aangeblazen systemen, opgebouwd uit een luchtpomp die op de rug wordt gedragen en die middels een slang is verbonden met een helm/vizier op het hoofd. Dit systeem levert een overmaat aan schone lucht en biedt veel meer bescherming dan de wegwerpmaskers. Nadeel is de nogal bewerkelijke wijze van aandoen, de loshangende slang op de rug, de rugunit en de hoge aanschafprijs.

  Het ademluchtmasker Kite is een optimale oplossing voor bovengenoemde nadelen: het biedt een overmaat schone lucht, is in een handomdraai opgezet, heeft geen slangen of andere zaken op de rug en is aantrekkelijk geprijsd. Wij hebben de diverse voor- en nadelen van de genoemde systemen voor u in een overzicht gezet.

  Vergelijkingstabel met traditionele beschermingsmiddelen

  *Wegwerp stofmaskersRuggedragen aanblaassysteemKITE aanblaashelm
  Gewicht: Licht Zwaar totaalgewicht rugunit + slang + vizier. Minder dan 950 gram.
  Ademweerstand: Hoog Geen Geen
  Bescherming: Beperkte bescherming door lekkage langs de randen door onderdruk. Hoge bescherming door overdruk in het vizier. Hoge bescherming door overdruk in het vizier.
  Toepasbaarheid: Niet geschikt voor bril- en baarddragers. Geschikt voor baard- en brildragers. Geschikt voor baard- en brildragers.
  Opzetten: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Veel werk om het systeem om te binden, de slang aan te sluiten, het vizier op te zetten en het systeem in te schakelen. Opzetten, inschakelen en direct klaar voor gebruik, eenvoudiger kan het niet.
  Gebruiksgemak: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Zwaar en de slang kan in de weg zitten en ergens achter blijven haken. Optimaal, geen last van slang en rugunit. Veel bewegingsvrijheid in kleine ruimten.
  Aanschafkosten: Laag Zeer hoog Laag in verhouding tot ruggedragen systemen.
  Verbruikskosten: Relatief hoog, telkens een nieuw masker. Vaak twee of drie filters, slangen en andere slijtdelen. Slechts één filter te vervangen. De jaarlijkse kosten zijn lager dan bij gebruik van wegwerpmaskers of ruggedragen systemen.

  Bijzonder geschikt als professionele bescherming tegen het Coronavirus

  nlenfrdeit