nl NL en EN fr FR de DE it IT
 • ARBIN AIRHOOD Leaflet Banner

Duivenhouderij

Duivenhouderij

Beroepsrisico's
Een vogelhouderslong, ook wel duivenmelkerslong genoemd, is een allergische reactie die ontstaat in de longen. Eiwitten, afkomstig van de veren en ingedroogde ontlasting van de vogels, worden ingeademd en leiden tot een ontstekingsreactie in de longen. Dit geldt niet alleen voor duiven maar ook voor kanaries, papegaaien, parkieten en andere vogels in huid of volière. De ziekte heeft niets te maken met de gezondheid van de vogels.

Naast vogels zijn er andere oorzaken bekend van de vogelhouderslong zoals het gebruik van sommige medicijnen of het inademen van organische stoffen bij bepaalde beroepen zoals dat van champignonkweker. De medische term voor deze aandoening is extrinsieke allergische alveolitis (EAA). (bron: www.cwz.nl/patient/aandoeningen/vogelhouderslong).

Diversen

Steen bewerken

Beeldhouwer

Beeldhouwer

Beroepsrisico's
Natuursteenbewerkers worden vaak blootgesteld aan veel (kwarts-) stof. 67% heeft hier klachten over. (Kwarts-) stof komt vrij bij zowel droge als natte bewerkingen en bij het opruimen en schoonmaken. Vooral bij hakken, boren of slijpen komt veel kwartsstof vrij, dat voorkomt in verschillende soorten natuursteen. De hoeveelheid stof hangt af van de bewerkte soort steen, de bewerkingsmethode en het gebruik van afzuiging of watertoevoer. Wanneer geen maatregelen worden genomen om het stof tegen te gaan, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan daarbij ver worden overschreden.

De actiewaarden voor inhaleerbaar hinderlijk stof (10 mg/m³) en respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen daarbij ook worden overschreden. Kwartsstof deeltjes dringen tot diep in de longen door en veroorzaken daar littekenweefsel. Het gevolg: kortademigheid en op de lange duur stoflongen (silicose).     
(Bron: www.arbocatalogus-natuursteen)


Natuursteen

Natuursteen

Beroepsrisico's
Natuursteenbewerkers worden vaak blootgesteld aan veel (kwarts-) stof. 67% heeft hier klachten over. (Kwarts-) stof komt vrij bij zowel droge als natte bewerkingen en bij het opruimen en schoonmaken. Vooral bij hakken, boren of slijpen komt veel kwartsstof vrij, dat voorkomt in verschillende soorten natuursteen. De hoeveelheid stof hangt af van de bewerkte soort steen, de bewerkingsmethode en het gebruik van afzuiging of watertoevoer.

Wanneer geen maatregelen worden genomen om het stof tegen te gaan, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan daarbij ver worden overschreden. De actiewaarden voor inhaleerbaar hinderlijk stof (10 mg/m³) en respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen daarbij ook worden overschreden. Kwartsstof deeltjes dringen tot diep in de longen door en veroorzaken daar littekenweefsel. Het gevolg: kortademigheid en op de lange duur stoflongen (silicose).     
(Bron: www.arbocatalogus-natuursteen)

DHZ

DHZ

Beroepsrisico's
Bij het bewerken van hout en plaatmateriaal komt houtstof vrij. Veel houtsoorten bevatten stoffen die irriterend zijn voor huid, ogen en slijmvliezen. Ook kunnen veel houtsoorten allergieën veroorzaken. Huiduitslag, eczeem of astma kunnen het gevolg zijn. In zeldzame gevallen kan houtstof, van met name hardhout, long- en neuskanker veroorzaken. Houtstof wordt daarom als kankerverwekkend beschouwd. Er is een grenswaarde vastgesteld van 2 mg/m3 gemiddeld bij een blootstelling van 8 uur. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen hardhout of zachthout, aangezien er vaak blootstelling aan beide soorten is.)

De meeste blootstelling aan houtstof vindt plaats bij bewerkingen met handmachines zoals de handschuurmachine, handmatig frezen en de handcirkelzaag. Een aantal machinale bewerkingen kunnen bij onvoldoende afzuiging, meestal in combinatie met onjuist geplaatste afzuigkappen en vangbakken, ook voor een verhoogde blootstelling zorgen. Wanneer niet regelmatig wordt schoongemaakt kan de concentratie houtstof in de ruimte ook te hoog worden. Zodra voetstappen in het stof zichtbaar zijn, is de concentratie zeker te hoog.'(Bron: www.arbocatalogus-meubelindustrie.nl)

Milieu

Afvalverwerking

Afvalverwerking

Beroepsrisico's
In afvalverwerking is adembescherming tegen blootstelling aan stof en micro-organismen nodig. Bij kortdurende blootstellingen (minder dan 30 minuten) is een FFP2 of een FFP3 (wegwerpmasker) in veel gevallen voldoende. Bij blootstellingen langer dan 1 uur wordt vaak een THP3 (aangedreven veiligheidshelm)  of TMP3 (aangedreven gelaatsmasker) voorgeschreven. De aanduiding S geeft geschiktheid voor 'solids' - droge stof - aan, terwijl de aanduiding L voor 'liquid' aangeeft dat de mondmasker geschikt is voor vloeistofdruppeltjes zoals aersolen en legionella.

Het is altijd noodzakelijk om na te gaan wat in het bedrijf of voor een bepaalde handeling specifiek van toepassing is. Bij een mogelijke overschrijding van de blootstellingsnorm (in een bepaalde situatie of bij een bepaalde handeling) wordt adembescherming voorgeschreven. Als adembescherming in het bedrijf tijdens een bepaalde handeling verplicht is, dan is het noodzakelijk om voldoende kennis over het gebruik en het onderhoud van adembescherming paraat te hebben. Het beschikbaar stellen van adembescherming bij een handeling is niet verplicht als de blootstelling aan een stof lager is dan de norm. (bron: www.arbocatalogus-afvalbranche.nl)


Bodemsaneerder

Bodemsaneerder

Beroepsrisico's
In vervuilde grond, water en baggerspecie kunnen een breed scala verborgen toxische en gevaarlijke chemische stoffen als verontreinigingen voorkomen. Van invloed zijn onder andere de (omvang en ligging van de) locatie, grondsoort, grondsamenstelling, bodemgesteldheid, diepte, aard, aggregatietoestand en concentratie van de aangetroffen verontreinigingen. De schadelijke stoffen zijn ingedeeld in groepen (zware / toxische metalen, anorganische en aromatische stoffen, PAK’s, gechloreerde koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen, enzovoort).

Bij het werken met sterk verontreinigde grond, water en baggerspecie is er sprake van een gezondheidsrisico. De gevaarlijke stoffen kunnen in het lichaam worden opgenomen via inademen, via de huid en via inslikken. Deze risico’s kunnen echter goed worden beperkt door het in acht nemen van een aantal voorzorgsmaatregelen en de vereiste hygiëne.  (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Beroepsrisico's
Roet is één van de meest schadelijke componenten van fijn stof (PM2,5). Roet is een hele kleine fractie (grootte orde van 0,1 tot 0,3 µm) waardoor de deeltjes tot diep in de longen kunnen doordringen en zelfs in de bloedbaan terecht kunnen komen. De gezondheidsrisico’s van roet zijn afhankelijk van de concentratie van roet en de andere stoffen die aan roet vasthechten zoals metalen, PAK’s en dioxines. Op basis van de huidige inzichten gaat men ervan uit dat er geen veilige drempelwaarde is waaronder de blootstelling zonder effect is.

De lange termijn effecten variëren van chronische luchtwegaandoeningen (chronische bronchitis, chronische hoest, astmatische klachten) tot een verhoogd kankerrisico en vervroegde sterfte. Op korte termijn kan roet irritatie van de ademhalingswegen (ontstekingsreactie, afname longfunctie, hoesten, ...) en de ogen veroorzaken. Ook hart- en vaatziekten zoals bloeddrukverhoging, hartritmestoornissen en hartinfarcten worden in verband gebracht met verhoogde kortdurende blootstelling aan roet. (bron: www.gezondheidenmilieu.be/nl/subthemas/roet-671.html)


Industriele reiniging

Industriele reiniging

Beroepsrisico's
Bij de uitvoering van de werkzaamheden kunnen werknemers worden blootgesteld aan allerlei stoffen. Chemische stoffen en biologische agentia met bepaalde fysische en chemische eigenschappen kunnen bij blootstelling een gevaar voor de veiligheid of gezondheid opleveren. Dit kunnen ook mengsels of oplossingen zijn. In de sector Orsima worden chemische stoffen en biologisch agentia die verwijderd moeten worden aangeduid met ‘vuil’. Vuil is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei soorten ongewenste restanten van chemische en/of biologische (productie)processen of opgeslagen stoffen die bij blootstelling de gezondheid kunnen bedreigen en soms ook een risico vormen voor de veiligheid. (bron: Orsima arbocatalogus)

Industrie

Keramiek

Keramiek

Beroepsrisico's
Gevaarlijke stoffen zijn: metaaloxiden, pigmenten, glazuren, lusters, stof afkomstig van droge klei, kwarts, gassen en dampen afkomstig uit de ovens. Tot de kankerverwekkende en/of mutagene stoffen horen onder andere keramische vezels, asbest, kwarts en verbindingen van antimoon, cadmium, chroom, nikkel, kobalt, etc. Stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, het ongeboren kind en/of worden doorgegeven via borstvoeding zijn onder andere verbindingen van cadmium, kobalt, lithium, lood, mangaan, nikkel, selenium, vanadium. Andere giftige of schadelijke stoffen zijn onder andere verbindingen van berillium, borium, fluor, koper, selenium, ijzer. (bron arbocatalogus keramisten cvea.nl)

Oppervlaktebehandeling

Jachtonderhoud / Antifouling

Jachtonderhoud / Antifouling

Beroepsrisico's
De verschillende bestanddelen van epoxy-verbindingen kunnen irritatie veroorzaken van ogen, neus, huid en luchtwegen bij direct contact met de huid of na inademing van damp of gas. Het grootste risico bij herhaald contact met epoxy-verbindingen is het ontstaan van een allergie voor een of meerdere bestanddelen van de epoxy-verbinding. Dit uit zich als (allergisch) contacteczeem en in mindere mate astma. Kenmerkend voor huidklachten door vluchtige epoxy-verbindingen is het voorkomen op de onbedekte delen van het lichaam, door blootstelling via de lucht. (bron: www.beroepsziekten.nl)


Poedercoaten

Poedercoaten

Beroepsrisico's
Tijdens het poedercoaten (poederlakken)  komt stof vrij (deeltjes grootte varierend van 15 tot 80µm), en afkomstig van het “overspraypoeder” dat zich niet heeft hecht aan het metaal. In sommige gevallen kan het poeder kankerverwekkende TGIC bevatten, maar in alle gevallen is het schadelijk voor de gezondheid om poedercoat deeltjes in te ademen.   


Spuiter muurverf

Spuiter muurverf

Beroepsrisico's
Normaal gesproken is het dragen van ademhalingsbescherming bij gewone watergedragen muurverven niet nodig. Wanneer bij gebruik van schimmelwerende muurverven ventilatie niet goed mogelijk is, gebruik dan wél adembescherming. Evenzo is adembescherming nodig bij het verspuiten van muurverf.  (bron:www.veiligmetverf.nl/sites/default/files/watergedragen%20muurverven.pdf)

Metaal

Gieterij

Gieterij

Beroepsrisico's
De metaalbewerker / bankwerker maakt gebruik van ontvetters en metaalbewerkingvloeistoffen. Ook heeft hij soms te maken met lasrook en metaalstof. Van de beroepsgroep heeft (45%) hinder van rook, vermoedelijk lasrook. 11% heeft klachten over chemische middelen. 27% klaagt over damp, gas en nevel (vermoedelijk de nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen of de damp van ontvetters). In ontvetters kunnen vluchtige organische stoffen aanwezig zijn. Metaalbewerkingvloeistoffen kunnen irriterende of allergene componenten bevatten. Vrijkomende lasrook, metaalstof, damp en nevel kunnen door de werknemers worden ingeademd.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Lasser

Lasser

Beroepsrisico's
De lasser heeft te maken met lasrook en metaalstof. Van de beroepsgroep heeft (45%) hinder van rook, vermoedelijk lasrook. 11% heeft klachten over chemische middelen, 27% klaagt over damp, gas en nevel. Metaalbewerkingvloeistoffen kunnen irriterende of allergene componenten bevatten. In de rook kunnen ook stoffen aanwezig zijn afkomstig uit een eventuele coating, zoals isolatiemateriaal, verf en gegalvaniseerd zink. Vrijkomende lasrook, metaalstof, damp en nevel kunnen door de werknemers worden ingeademd.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl) De directe effecten van lasrook kunnen oogirritaties, keel- en luchtwegklachten zijn. Op de lange termijn moet je denken aan longaandoeningen, zoals chronische bronchitis. De meest schrikwekkende scenario’s spreken van een (zeer) verhoogde kans op kanker bij het lassen van rvs. Met name bij lasprocessen waarbij veel lasrook gevormd wordt, zoals lassen met MAG gevulde draad en beklede elektrode. (bron:www.5xbeter.nl)  


Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker

Beroepsrisico's
De metaalbewerker / bankwerker maakt gebruik van ontvetters en metaalbewerkingvloeistoffen. Ook heeft hij soms te maken met lasrook en metaalstof. Van de beroepsgroep heeft (45%) hinder van rook, vermoedelijk lasrook. 11% heeft klachten over chemische middelen. 27% klaagt over damp, gas en nevel (vermoedelijk de nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen of de damp van ontvetters). In ontvetters kunnen vluchtige organische stoffen aanwezig zijn. Metaalbewerkingvloeistoffen kunnen irriterende of allergene componenten bevatten. Vrijkomende lasrook, metaalstof, damp en nevel kunnen door de werknemers worden ingeademd.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Slijper

Slijper

Beroepsrisico's
De metaalbewerker / bankwerker maakt gebruik van ontvetters en metaalbewerkingvloeistoffen. Ook heeft hij soms te maken met lasrook en metaalstof. Van de beroepsgroep heeft (45%) hinder van rook, vermoedelijk lasrook. 11% heeft klachten over chemische middelen. 27% klaagt over damp, gas en nevel (vermoedelijk de nevel van metaalbewerkingsvloeistoffen of de damp van ontvetters). In ontvetters kunnen vluchtige organische stoffen aanwezig zijn. Metaalbewerkingvloeistoffen kunnen irriterende of allergene componenten bevatten. Vrijkomende lasrook, metaalstof, damp en nevel kunnen door de werknemers worden ingeademd.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Betonwerken

Betonboorder / -zager

Betonboorder / -zager

Beroepsrisico's
Van de betonboorders heeft 60% klachten over stof. Bij boren of zagen zonder watertoevoer kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver worden overschreden. Afhankelijk van de werkmethode of de mogelijkheid tot het nemen van bronmaatregelen, moet watertoevoer of afzuiging worden toegepast. Door de betonboorder wordt vaak gewerkt met machines met geïntegreerde stofafzuiging of waterkoeling (met integrale watervoorziening, -opvang, -afscherming en -afzuiging). Als het stof niet genoeg wordt weggespoeld of afgezogen is aanvullend ademhalingsbescherming noodzakelijk. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Betonmortel-centralewerker

Betonmortel-centralewerker

Beroepsrisico's
Betonmortel wordt gemaakt van cement, water en toeslagstoffen, zoals zand en grind. Grind kan gedeeltelijk worden vervangen door steenslag (gebroken natuursteen) of betongranulaat. De betonmortel wordt eventueel aangevuld met hulp- en/of vulstoffen. De hulpstoffen worden in kleine hoeveelheden aan het beton toegevoegd voor het beïnvloeden van een of meer eigenschappen van het beton. Vulstoffen bestaan uit heel fijne deeltjes. Deze verhogen de verwerkbaarheid, dichtheid en soms de sterkteontwikkeling van het beton. Veel toegepaste vulstoffen zijn (poederkool) vliegas, silica fume en kalksteenmeel.

Een deel van de betoncentralewerkers heeft hinder (19%) van schadelijke producten en schadelijk stof, maar vooral van (kwarts-) stof. Ongeveer 41% van de betonmortelcentralewerkers klaagt over (kwarts-) stof. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan worden overschreden. Van de betoncentralewerkers heeft 4% klachten over overgevoeligheid van de luchtwegen.  (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Betonreparateur

Betonreparateur

Beroepsrisico's
Betonreparateurs hebben regelmatig met (kwarts-)stof te maken. Van de beroepsgroep heeft 57% hier klachten over. De hoeveelheid hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij het droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-)stof vrij. Bij de verschillende werkzaamheden wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ dikwijls overschreden. Zo komen hoge stofconcentraties komen voor tijdens het droog stralen van beton. Bij spuiten hebben de betonreparateurs ook met spuitnevel te maken.  (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Koppensneller

Koppensneller

Beroepsrisico's
Van de koppensnellers klaagt (68%) over stof. Zij hebben relatief vaak klachten aan de luchtwegen. Longonderzoek toont aan dat koppensnellers door het inademen van (kwarts-) stof een verhoogde kans op longaandoeningen hebben. In de praktijk worden maatregelen zoals watertoevoer of afzuiging meestal niet toegepast. Hierdoor wordt de grenswaarde voor kwartsstof bij het handmatig hakken vaak met de factor tien of meer overschreden. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³. Dat geldt ook voor de gemiddelde blootstelling over een werkdag. Bij alternatieve methoden zoals kraken en machinaal hakken, is de blootstelling duidelijk lager. Toch is ook bij deze methoden het gebruik van ademhalingsbescherming noodzakelijk.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Gezondheidsklachten door stof vrijkomend bij betonwerken

 

Maatregelen tegen stof bij betonwerken

 

Dakwerken

Dakdekker - leidekker

Dakdekker - leidekker

Beroepsrisico's
Leidekkers hebben klachten over stof, en hebben klachten van de luchtwegen. Dit stof bestaat ten dele uit organisch materiaal maar voor een belangrijk deel uit kwartsstof als gevolg van boren en slijpen van leien. De grenswaarden voor kwartsstof van 0,075 mg/m³ en actiewaarden respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Dakdekker - pannendekker

Dakdekker - pannendekker

Beroepsrisico's
Van de pannendekkers heeft 63% hinder van stof. De grenswaarden voor kwartsstof van 0,075 mg/m³ en actiewaarden respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen daarbij worden overschreden. Kwartsstof komt vrij bij het zagen of doorslijpen van dakpannen en elementen. Bij het op maat zagen van panlatten komt houtstof vrij. Soms heeft de pannendekker met vezels te maken, wanneer glas- of steenwol als isolatiemateriaal wordt gebruikt. Bij de renovatie van daken komt soms veel stof op het dakbeschot / panlatten. Dit is vooral organisch materiaal. Het stof kan de ogen en luchtwegen irriteren. Op sommige daken zijn rookgasafvoeren van asbestcement aanwezig. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Dakdekker - rietdekker

Dakdekker - rietdekker

Beroepsrisico's
Van de rietdekkers heeft 46% hinder van stof. Dit komt vrij bij een groot aantal verschillende werkzaamheden. Zo ontstaat stof bij het slopen van rieten daken en tijdens onderhoudswerkzaamheden, zoals het afkrabben de verweerde buitenlaag en het tussenstoppen en het aankloppen van nieuw riet. Stof ontstaat ook bij het spreiden van nieuw riet. Het stof dat vrijkomt tijdens sloop- en onderhoudswerkzaamheden bevat organisch materiaal. De actiewaarden respirabel hinderlijk stof (5 mg/m³) kunnen daarbij worden overschreden.  (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Gezondheidsklachten door stof tijdens dakwerkzaamheden

Maatregelen tegen stof bij dakwerkzaamheden

 

Bouw

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw

Beroepsrisico's
De blokkensteller - ruwbouw wordt blootgesteld aan kwartsstof. Van de blokkenstellers - ruwbouw klaagt ongeveer de helft over stof dat vrijkomt bij zagen, frezen, schuren en slijpen. De private  grenswaarden voor stof  (inhaleerbaar stof 10 mg/m³ en respirabel stof 5 mg/m³ gemiddeld over een werkdag) worden regelmatig overschreden. Natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging zijn verplicht bij het zagen, frezen en schuren van kalkzandsteen, aangezien zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ (gemiddeld over een werkdag) ver wordt overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Beroepsrisico's
Gevelisoleerders werken met isolatiematerialen zoals glas- en steenwol. Bij het vullen, mengen en isoleren komen vezels vrij die irriterend zijn voor de huid en ogen. De grenswaarden van 2 vezels/m³ wordt hierbij zelden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Kitter/purder

Kitter/purder

Beroepsrisico's
Er zijn veel kitters met klachten over stof (69% tegenover 57% gemiddeld voor de bouw). Bij het uithakken van dilatatievoegen komt kwartsstof vrij waarbij de grenswaarde van 0.075 mg/m³ kan worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Loodgieter

Loodgieter

Beroepsrisico's
Loodgieters hebben regelmatig met blootstelling aan (kwarts-) stof te maken. Bijna de helft van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Hoeveel stof vrijkomt hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken, sleuven zagen/frezen en boren komt (kwarts-) stof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of de toepassing van afzuiging. Indien met niet de juiste maatregelen treft kan de hoeveelheid kwartsstof boven de grenswaarde uitkomen. De wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof is 0,075 mg/m³. De belangrijkste risico’s zijn kankerverwekkende stoffen en schadelijke stoffen. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)   


Machinaal houtbewerker

Machinaal houtbewerker

Beroepsrisico's
Bij machinale bewerkingen en bij het schoonmaken en opruimen ontstaat veel houtstof. Van de machinaal houtbewerkers heeft 63% last van houtstof, vooral bij het gebruik van de inkroosmachine, de vierzijdige en de breedbandschuurmachine. Stof van vooral hardhout geeft een verhoogd risico op kanker aan de neus en neusbijholten. De grenswaarde van houtstof (hardhout) is 2 mg/m³ en kan worden overschreden. Onder hardhout wordt hout van bedektzadigen verstaan, zoals berk, beuk, eik, linde en populier. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Metselaar (renovatie / onderhoud)

Metselaar (renovatie / onderhoud)

Beroepsrisico's
De metselaar renovatie / onderhoud heeft regelmatig te maken met (kwarts-) stof. 46% van de beroepsgroep heeft klachten over stof. Stof komt vrij bij het aanmaken van de specie, het slopen van stuclagen, muren en plafonds en het (droog) zagen of doorslijpen van stenen, tegels of blokken. Vooral bij methodes als hakken, boren of slijpen komt dikwijls veel (kwarts-) stof vrij. Het gehalte kwarts is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Veel kwarts zit onder andere in kalkzandsteen. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ tijdelijk worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)  


Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Beroepsrisico's
Van de modelmaker / mallenbouwers heeft 61% klachten over stof. Tijdens het maken van een houten mal krijgt de mallenbouwer te maken met verschillende houtsoorten en materialen (epoxylijm) die schadelijke stoffen bevatten. Houtstof dat onder meer vrijkomt bij het zagen, schuren, schaven is kankerverwekkend. Het kan, bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties, kanker van de neus en neusbijholten veroorzaken. Het fijne stof kan irritatie of allergische reacties van de huid, ogen en/of luchtwegen veroorzaken. Voor houtstof is een wettelijke grenswaarde vastgesteld van 2 mg/m³. Deze grenswaarde wordt in de praktijk in veel situaties overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Opperman / metselaar

Opperman / metselaar

Beroepsrisico's
Ongeveer 55% van de opperlieden klaagt over stof. De opperman kan worden blootgesteld aan kwartsstof bij het aanvegen van ruimtes; de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³wordt daarbij in het algemeen overschreden. Van de opperman-metselaars heeft 34% klachten over stof. Bij het aanmaken van specie is inademing van cementstof mogelijk. Daarbij zal de grenswaarde van 5 mg/m³ voor respirabel inert stof meestal worden overschreden. Bij het verwijderen van isolatiematerialen is blootstelling aan glaswol- en/of steenwolvezels mogelijk.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Ovenbouwer

Ovenbouwer

Beroepsrisico's
Veel ovenbouwers klagen over stof (75%), rook (36%), damp, gas of nevel (37%) en/of chemische middelen (32%). Mortel, lijmen of kitten kunnen schadelijke stoffen bevatten, zoals organische oplosmiddelen. Epoxylijmen (om tegels te lijmen in ovens voor de keramische industrie) kunnen overgevoeligheid veroorzaken. Verder kan de ovenbouwer te maken krijgen met vezels / isolatiemateriaal bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen. De ovenbouwer kan te maken krijgen met asbest en roet / PAK bij het onderhoud of slopen aan en van schoorstenen.

De ovenbouwer heeft regelmatig met (kwarts-) stof te maken. Veel stof komt vrij bij aanmaken van de mortel / specie, vooral als in de mortel oude ovenstenen zijn verwerkt. Daarnaast komen grote hoeveelheden vrij bij het slopen en (droog) zagen of doorslijpen van stenen of blokken. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het bewerkte materiaal. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Renovatie

Renovatie

Beroepsrisico's
Tijdens het werk kunnen slopers de vrijkomende rook, metaalstof, damp en nevel inademen. Bijvoorbeeld bij het werken met een snijbrander of slijptol komen rook en metaalstof vrij. Van de slopers heeft 18% hinder van rook, dat vermoedelijk ontstaat bij het snijden. 13% klaagt over damp, gas en nevel. Verder kunnen zij met materialen als vezels, isolatiemateriaal en asbest te maken krijgen. Deze worden verwijderd of komen vrij tijdens de sloop. Roet / PAK komt voor bij het slopen van schoorstenen.

Ook kan de dieselrook van in de omgeving opgestelde aggregaten en compressoren worden ingeademd. Van de slopers heeft 66% klachten over (kwarts-) stof. De hoeveelheid die vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Bij het bewerken van steen, beton en kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het toepassen van afzuiging. Zonder watertoevoer of afzuiging wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver overschreden. Dat geldt voor buitenwerk, maar vooral voor binnenwerk. Het inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Sleuvenhakker

Sleuvenhakker

Beroepsrisico's
Sleuvenhakkers worden blootgesteld aan kwartsstof. Hoeveel stof vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Vooral bij het bewerken van kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het gebruik van afzuiging. Deze methoden zijn verplicht bij het zagen en frezen van sleuven in kalkzandsteen. Hierbij wordt zonder watertoevoer of afzuiging de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ sterk overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)  


Sloper

Sloper

Beroepsrisico's
Tijdens het werk kunnen slopers de vrijkomende rook, metaalstof, damp en nevel inademen. Bijvoorbeeld bij het werken met een snijbrander of slijptol komen rook en metaalstof vrij. Van de slopers heeft 18% hinder van rook, dat vermoedelijk ontstaat bij het snijden. 13% klaagt over damp, gas en nevel. Verder kunnen zij met materialen als vezels, isolatiemateriaal en asbest te maken krijgen. Deze worden verwijderd of komen vrij tijdens de sloop. Roet / PAK komt voor bij het slopen van schoorstenen.

Ook kan de dieselrook van in de omgeving opgestelde aggregaten en compressoren worden ingeademd. Van de slopers heeft 66% klachten over (kwarts-) stof. De hoeveelheid die vrijkomt, hangt af van de ondergrond en de bewerkingsmethode. Bij het bewerken van steen, beton en kalkzandsteen komt veel kwartsstof vrij. De stofvorming kan worden beperkt door natte bewerking en/of het toepassen van afzuiging. Zonder watertoevoer of afzuiging wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver overschreden. Dat geldt voor buitenwerk, maar vooral voor binnenwerk. Het inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Beroepsrisico's
De tegelzetter heeft regelmatig met stof te maken. 79% heeft hier klachten over. Bij het tegelwerk treedt stofvorming vooral op tijdens het verwijderen van oude tegellagen, het voorbehandelen van de ondergrond, het legen van zakken lijm of mortel en het mengen.Bij het droog doorslijpen of zagen van kwartshoudende tegels is blootstelling aan kwartsstof te verwachten. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan tijdelijk worden overschreden. In combinatie met sloopwerk en/of regelmatig doorslijpen of zagen van tegels kan gemiddeld over een werkdag de grenswaarde voor kwartsstof worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Timmerman (nieuwbouw)

Timmerman (nieuwbouw)

Beroepsrisico's
Tijdens zijn werk heeft de timmerman (nieuwbouw) regelmatig met stof te maken. Van de timmermannen heeft 60% klachten over (hout-) stof. Bij machinale houtbewerking op de bouwplaats ontstaat veel houtstof. Ook bij het schoonmaken en opruimen komt een grote hoeveelheid vrij. Houtstof van vooral (hard-) hout kan kanker van neus- en neusbijholte veroorzaken. De grenswaarde van houtstof (hardhout) van 2mg/m³ kan daarbij worden overschreden. De timmerman (nieuwbouw) werkt soms met glas- en steenwol.  Isolatiematerialen kunnen ook oogirritatie en chronische bronchitis veroorzaken. Bij machinale houtbewerking op de bouwplaats ontstaat houtstof. De timmerman-metselaar heeft soms te maken met (kwarts-) stof. Veel stof komt vrij bij het aanmaken van de specie. Ook bij het hakken en boren komt kwartsstof vrij. Het kwartsgehalte is afhankelijk van het materiaal dat wordt bewerkt. Het gehalte is hoog in onder andere kalkzandsteen. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Beroepsrisico's
Van de voegers heeft 69% klachten over stof. Hoeveel kwartsstof vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij het hakken en slijpen van voegen komt veel kwartsstof vrij. De hoeveelheid kan worden beperkt door het gebruik van afzuiging. Zonder deze maatregel wordt de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ bij het slijpen ver overschreden. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Infrastructuur

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Beroepsrisico's
In het verleden zijn in de wegenbouw op grote schaal asbest en teer toegepast. Deze materialen komen af en toe nog vrij bij onderhoud of reconstructie. Wanneer goede voorzorgmaatregelen zijn genomen, is de kans op blootstelling gering. Dit geldt ook voor bitumen, het bindmiddel in asfalt. Dit bevat weinig schadelijke stoffen. In asfaltrook is een verhoogd gehalte aan PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) aanwezig. Hoe heter het asfalt en het bitumen, hoe meer PAK vrij komt. Door diverse maatregelen is de blootstelling aan asfaltrook de laatste tientallen jaren sterk verlaagd.

Nog veel asfaltwegenbouwers klagen echter over rook (27%) en gas, damp en nevel (40%), waar dit gemiddeld voor de bouw maar bij 7% tot klachten leidt. Er worden (afval-) materialen verwerkt, zoals vliegas of metaalslakken. In een deel van die producten zijn giftige bestanddelen aanwezig. Asfaltwegenbouwers kunnen deze bestanddelen inademen samen met het stof dat vrijkomt. Bij frezen en breken van asfalt en strooien van split komt kwartsstof vrij. Bij een deel van het werk kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ ver worden overschreden. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)


Rioolreperateur

Rioolreperateur

Beroepsrisico's
Bij de ´no-dig´-technieken wordt veel gewerkt met kunstharsen (polyester-, epoxy-, polyurethaanharsen) en oplosmiddelen. Cement en de componenten van epoxy, polyester en polyurethaan kunstharsen kunnen de huid aantasten en overgevoeligheid veroorzaken. Oplosmiddelen (gebruikt bij het schoonmaken van gereedschap en apparatuur) kunnen huidontvetting en huidirritatie veroorzaken. De vrijkomende dampen kunnen worden ingeademd. Van de rioolreparateurs heeft 27% last van damp, gas of nevel en allergische huidaandoeningen. 12% heeft klachten over overgevoeligheid van de luchtwegen. In putten en het riool kan de rioolreparateur te maken krijgen met ziekteverwekkende bacteriën en rioolgassen, zoals methaan, CO2, en H2S. Ook zuurstoftekort kan voorkomen.

Van de rioolreparateurs heeft 55% klachten over stof. De hoeveelheid stof die vrijkomt, hangt af van de bewerkingsmethode. Vooral bij droog boren, hakken of slijpen komt veel (kwarts-) stof vrij. Veel stof is ook mogelijk bij het stralen van beton. Bij een deel van het werk komt de hoeveelheid naar verwachting boven de grenswaarde voor kwartsstof uit. Bij spuiten hebben de werknemers te maken met stof en spuitnevel. De grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ kan worden overschreden.(bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)   


Spoorlegger

Spoorlegger

Beroepsrisico's
"De spoorlegger kan tijdens het werk te maken krijgen met een aantal schadelijke stoffen. Ook hinder van rook en gas (lasrook en uitlaatgassen van aggregaten en machines), koel- en snijolie (voor het boren in spoorstaven), creosootolie (houtverduurzaming voor dwarsliggers), epoxyharsen (bij het verlijmen van blokkenspoor onder andere in tunnels) zijn aandachtspunten. Van gas, damp, nevel en chemische middelen heeft 25% van de werknemers last. Spoorleggers hebben in vergelijking met het gemiddelde voor de bouw meer huidklachten (13%) en worden iets vaker behandeld voor (allergische) huidaandoeningen (10%). Ruim 50% van de beroepsgroep heeft klachten over (kwarts-) stof.

Bij het verwijderen van (delen van) het ballastbed moet ook rekening worden gehouden met de mogelijke verontreiniging door olie en fecale bacteriën. Deze zijn afkomstig van de toiletafvoer van de treinen. De spoorlegger wordt blootgesteld aan (kwarts-) stof. Stof kan vrijkomen bij het lossen en verwerken van materiaal voor het ballastbed. Afhankelijk van de herkomst van de ballast kan dit kwarts bevatten. Indien geen maatregelen worden getroffen, kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl). De Railinfra kent hiernaast een eigen Arbocatalogus met ook als ingang ""werkzaamheden"". Deze catalogus kent een uitgebreide benadering van met name de veiligheidsaspecten en -voorschriften. Deze catalogus is te vinden onder http://sas.arbocat.nl


Stratenmaker

Stratenmaker

Beroepsrisico's
Stratenmakers kunnen worden blootgesteld aan uitlaatgassen (onder andere koolmonoxide, deeltjes roet / PAK’s) van de machines waarmee zij werken. Deze uitlaatgassen zijn kankerverwekkend. Van de straatmakers heeft 54% klachten over stof. Dit stof kan kwartsstof bevatten. Kwartsstof kan ondermeer vrijkomen bij het schrapen of het doorslijpen van stenen, trottoirbanden, et cetera. Vooral bij het doorslijpen kan de grenswaarde voor respirabel kwartsstof van 0,075 mg/m³ worden overschreden.

Het gebruik van ademhalingsbescherming is dan noodzakelijk. Inademen van teveel kwartsstof kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidseffecten, zoals silicose (stoflongen) en longkanker.  Het belangrijkste risico is: Kankerverwekkende stoffen (onder andere dieseluitlaatgassen, kwartsstof)  (bron: www.arbocatalogus-bestratingen.nl)


Wegmarkeerder

Wegmarkeerder

Beroepsrisico's
Van de wegmarkeerders klaagt 33% over stof. Dit komt vrij bij het stralen, schoon- en droogblazen met perslucht, vegen en afstrooien van wegenverf. Daarnaast heeft 35% van de wegmarkeerders hinder door rook, 57% van damp, gas en nevel en 40% klaagt over chemische middelen. De wegmarkeerder heeft verder te maken met de uitlaatgassen van materieel en verkeer. Dieseluitlaatgassen zijn kankerverwekkend. De blootstelling moet dus zoveel mogelijk worden beperkt. Extra hoge blootstelling kan voorkomen bij het werken in tunnels en overdekte ruimten, zoals in bedrijven en parkeergarages. Bij het verwerken van thermoplast en sprayplast heeft de wegmarkeerder te maken met damp en nevel. Bij het verwerken van oplosmiddelhoudende verf heeft hij te maken met oplosmiddeldamp, verfnevel en andere schadelijke stoffen uit de verf. Vluchtige organische stoffen kunnen het zenuwstelsel en de hersenen aantasten. Dit heet OPS. Bij buitenwerk ligt de hoeveelheid oplosmiddeldamp meestal onder de grenswaarde. Daarentegen kan de grenswaarde bij binnenwerk worden overschreden. De wegmarkeerder werkt verder met producten (verf, verdunners, huidreinigers) die de huid kunnen aantasten of overgevoeligheid kunnen veroorzaken. (bron: www.arbocatalogus-bouweninfra.nl)

Gezondheidsklachten door stof tijdens werkzaamheden in de infrastructuur

Maatregelen tegen stof tijdens werkzaamheden in de infrastructuur

 

Poedercoaten & oppervlaktebehandeling

Gezondheidsklachten door vrijkomend stof bij poedercoaten en andere oppervlaktebehandeling
Tijdens het poedercoaten (poederlakken)  komt enkel stof vrij (deeltjes grootte varierend van 15 tot 80µm), en afkomstig van het “overspraypoeder” dat zich niet heeft hecht aan het metaal. In sommige gevallen kan het poeder kankerverwekkende TGIC bevatten, maar in alle gevallen is het schadelijk voor de gezondheid om poedercoat deeltjes in te ademen,

Maatregelen ter bescherming tegen stof bij poedercoatenen andere oppervlaktebehandeling
Een preventieve maatregel is om een ​​goede ventilatie en het werken afzuigventilatoren te bieden in gebieden waar poedercoating en andere vormen van oppervlaktebehandeling wordt uitgevoerd. Daarnaast is adequate ademscherming zeer aan te raden. Het ademluchtmasker Kite biedt hierin uitkomst.

Jachtonderhoud / Antifouling

Jachtonderhoud / Antifouling

Beroepsrisico's
De verschillende bestanddelen van epoxy-verbindingen kunnen irritatie veroorzaken van ogen, neus, huid en luchtwegen bij direct contact met de huid of na inademing van damp of gas. Het grootste risico bij herhaald contact met epoxy-verbindingen is het ontstaan van een allergie voor een of meerdere bestanddelen van de epoxy-verbinding. Dit uit zich als (allergisch) contacteczeem en in mindere mate astma. Kenmerkend voor huidklachten door vluchtige epoxy-verbindingen is het voorkomen op de onbedekte delen van het lichaam, door blootstelling via de lucht. (bron: www.beroepsziekten.nl)


Poedercoaten

Poedercoaten

Beroepsrisico's
Tijdens het poedercoaten (poederlakken)  komt stof vrij (deeltjes grootte varierend van 15 tot 80µm), en afkomstig van het “overspraypoeder” dat zich niet heeft hecht aan het metaal. In sommige gevallen kan het poeder kankerverwekkende TGIC bevatten, maar in alle gevallen is het schadelijk voor de gezondheid om poedercoat deeltjes in te ademen.   


Spuiter muurverf

Spuiter muurverf

Beroepsrisico's
Normaal gesproken is het dragen van ademhalingsbescherming bij gewone watergedragen muurverven niet nodig. Wanneer bij gebruik van schimmelwerende muurverven ventilatie niet goed mogelijk is, gebruik dan wél adembescherming. Evenzo is adembescherming nodig bij het verspuiten van muurverf.  (bron:www.veiligmetverf.nl/sites/default/files/watergedragen%20muurverven.pdf)

Toepassingen & sectoren voor de Kite

Afvalverwerking

Afvalverwerking

Akkerbouwer

Akkerbouwer

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Asfaltwerker / asfaltwegenbouwer

Beeldhouwer

Beeldhouwer

Betonboorder / -zager

Betonboorder / -zager

Betonmortel-centralewerker

Betonmortel-centralewerker

Betonreparateur

Betonreparateur

Blokkensteller ruwbouw

Blokkensteller ruwbouw

Bodemsaneerder

Bodemsaneerder

Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Brandschade opruimen, forensisch onderzoek

Cultuurtechniek / Tuinaanleg

Cultuurtechniek / Tuinaanleg

Dakdekker - leidekker

Dakdekker - leidekker

Dakdekker - pannendekker

Dakdekker - pannendekker

Dakdekker - rietdekker

Dakdekker - rietdekker

DHZ

DHZ

Diervoederindustrie

Diervoederindustrie

Duivenhouderij

Duivenhouderij

Gieterij

Gieterij

Graanverwerkende industrie

Graanverwerkende industrie

Industriele reiniging

Industriele reiniging

Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Isoleerder (buitengevel, spouwmuur)

Jachtonderhoud / Antifouling

Jachtonderhoud / Antifouling

Keramiek

Keramiek

Kitter/purder

Kitter/purder

Koppensneller

Koppensneller

Lasser

Lasser

Loodgieter

Loodgieter

Machinaal houtbewerker

Machinaal houtbewerker

Melkveehouder

Melkveehouder

Metaalbewerker / bankwerker

Metaalbewerker / bankwerker

Metselaar (renovatie / onderhoud)

Metselaar (renovatie / onderhoud)

Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Modellenmaker / mallenbouwer prefab beton

Natuursteen

Natuursteen

Opperman / metselaar

Opperman / metselaar

Ovenbouwer

Ovenbouwer

Pluimveehouder

Pluimveehouder

Poedercoaten

Poedercoaten

Renovatie

Renovatie

Rioolreperateur

Rioolreperateur

Sleuvenhakker

Sleuvenhakker

Slijper

Slijper

Sloper

Sloper

Spoorlegger

Spoorlegger

Spuiter muurverf

Spuiter muurverf

Stratenmaker

Stratenmaker

Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Tegelzetter (wand- en vloertegels)

Timmerman (nieuwbouw)

Timmerman (nieuwbouw)

Varkenshouder

Varkenshouder

Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Voeger (nieuwbouw, renovatie, restauratie)

Wegmarkeerder

Wegmarkeerder

Modellen KITE

  Maatregelen

  De markt biedt diverse soorten ademhalingsbeschermingmiddelen, zoals wegwerpstofmasker ( mondkapje), maar de bescherming hiervan is beperkt en het draagcomfort is niet ideaal o.a. vanwege de opgebouwde warmte, condens op een eventueel gedragen bril en het benauwde gevoel. Bovendien zijn deze maskers niet bruikbaar bij baarddragers.

  Daarnaast bestaan er ook aangeblazen systemen, opgebouwd uit een luchtpomp die op de rug wordt gedragen en die middels een slang is verbonden met een helm/vizier op het hoofd. Dit systeem levert een overmaat aan schone lucht en biedt veel meer bescherming dan de wegwerpmaskers. Nadeel is de nogal bewerkelijke wijze van aandoen, de loshangende slang op de rug, de rugunit en de hoge aanschafprijs.

  Het ademluchtmasker Kite is een optimale oplossing voor bovengenoemde nadelen: het biedt een overmaat schone lucht, is in een handomdraai opgezet, heeft geen slangen of andere zaken op de rug en is aantrekkelijk geprijsd. Wij hebben de diverse voor- en nadelen van de genoemde systemen voor u in een overzicht gezet.

  Vergelijkingstabel met traditionele beschermingsmiddelen

  *Wegwerp stofmaskersRuggedragen aanblaassysteemKITE aanblaashelm
  Gewicht: Licht Zwaar totaalgewicht rugunit + slang + vizier. Minder dan 950 gram.
  Ademweerstand: Hoog Geen Geen
  Bescherming: Beperkte bescherming door lekkage langs de randen door onderdruk. Hoge bescherming door overdruk in het vizier. Hoge bescherming door overdruk in het vizier.
  Toepasbaarheid: Niet geschikt voor bril- en baarddragers. Geschikt voor baard- en brildragers. Geschikt voor baard- en brildragers.
  Opzetten: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Veel werk om het systeem om te binden, de slang aan te sluiten, het vizier op te zetten en het systeem in te schakelen. Opzetten, inschakelen en direct klaar voor gebruik, eenvoudiger kan het niet.
  Gebruiksgemak: Eenvoudig op te zetten, maar lastig om masker goed aan te sluiten op het gezicht. Zwaar en de slang kan in de weg zitten en ergens achter blijven haken. Optimaal, geen last van slang en rugunit. Veel bewegingsvrijheid in kleine ruimten.
  Aanschafkosten: Laag Zeer hoog Laag in verhouding tot ruggedragen systemen.
  Verbruikskosten: Relatief hoog, telkens een nieuw masker. Vaak twee of drie filters, slangen en andere slijtdelen. Slechts één filter te vervangen. De jaarlijkse kosten zijn lager dan bij gebruik van wegwerpmaskers of ruggedragen systemen.

  Bijzonder geschikt als professionele bescherming tegen het Coronavirus

  nlenfrdeit